17. 3. 2020

Provozní řád školní jídelny

Stravování dětí v MŠ je zajišťováno 3x denně. Děti se stravují nejdéle ve 3 hodinových intervalech, s možností samostatně se rozhodnout kdy,  jaké množství a co všechno budou jíst (především u svačin).

Jídelníčky se sestavují s přihlédnutím na pravidla zdravé výživy – plnění spotřebního koše, přání dětí a možnostem zajištění sortimentu.

Během celého dne je pro děti zajištěn pitný režim.

Stravování dětí se řídí zákonem 561/2004 Sb., § 122 a § 117 odst.1 písm.b) a c),

Vyhláškou 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., § 4 a vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování, § 1.

Organizace při jídle :

Dopolední přesnídávka s ovocem a odpolední svačina

Kuchařka připravuje přesnídávku, ovoce i svačinu pro všechny děti na výdejní vozíky, odkud si ji děti samy berou na tácky a přenášejí na stolek.

Použité nádobí samy uklízí na výdejní vozík.

Oběd

Přípravu na oběd provádí kuchařka /talíře, příbory, pití aj./ Nejstarší děti si připravují stolování samy. Kuchařka nalévá dětem polévku v množství dle přání dětí, hlavní jídlo rozdává postupně tak, jak děti dojídají. Děti používají příbor podle věku nebo podle zručnosti. Během oběda si děti samy uklízí použité nádobí na výdejní vozík.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, v případě nehody (např.vylití nápoje) se snaží zapojit do úklidu.

Po jídle provozní pracovnice stírá stolky a prostírky.

Učitelky jedí společně s dětmi tak, aby dětem byly příkladem.

Pitný režim

Ve třídě je umístěna termovárnice s výpustí (teplý nebo studený nápoj si udrží potřebnou teplotu) a konvice s vodou, kdy si každé dítě samostatně může dle své vlastní potřeby zvolit nápoj do hrnečku, který má každé dítě označené svou značkou /hrnečky provozní pracovnice 2x denně umývá/ V pitném režimu se učitelka snaží být pro děti vzorem a děti k pití povzbuzuje.

Při teplém počasí a pobytu na zahradě se zajišťuje pitný režim termovárnicí s výpustí (čaje, šťáva, voda s citrónem +kelímky s vlastní značkou).

Časový rozvrh jídla

dopolední přesnídávka                 8: 45  –    9:15

oběd                                          12:00  –   12:30

odpolední svačina                        14:15  –   14:45

Odhlašování a přihlašování z docházky:

V pondělí ráno do 8.00 hodin, v dalších dnech vždy do 12,30 nejpozději na druhý den.

V případě, že dítě nebylo omluveno (odhlášeno) započítává se stravné za tento den ve výši obvyklé zvýšené ceně obědu (pro 6leté= 60 Kč a pro 7leté= 64 Kč).

Oběd, v případě onemocnění dítěte, se v první den nepřítomnosti vydává pouze do jídlonosičů od 11,30 – 11,45 hod. ve školní kuchyni k okamžité spotřebě. Další dny nepřítomnosti dítě nemá nárok na odběr školního stravování (škola neposkytuje v rámci doplňkové činnosti stravovací služby pro cizí strávníky – dítě v době nepřítomnosti ve škole se stává cizí strávníkem).

Rodič má povinnost odhlásit dítě ze stravování a v případě přerušení docházky do školy je povinen den předem do 12,30 hod. dítě k docházce a ke stravování opět přihlásit.

Placení stravného:

Stravné se platí vždy dopředu – nejpozději do 5. v měsíci (toho měsíce, kdy se dítě stravuje).

Stravné se platí převodem na účet 85337621/0100 s příslušným var. symbolem dítěte, který přiděluje vedoucí stravování nebo platbou v hotovosti vedoucí stravování každou středu 7,00 do 16.00 hodin. V případě, že platba nebude v termínu zaplacena, (pokud nedošlo k dohodě o pozdější platbě) nebude dítě do MŠ následující den přijato.

V případě, že dítě nebude řádně omluveno ze stravování, je dále vedeno ve stavu docházky po dobu 3 dnů, pak je automaticky odhlášeno. V tomto případě si rodiče zaplatí částku za tři dny, které nebyly řádně omluveny a je nutné opět dítě řádně nahlásit ke stravování na den nástupu.

V Brně dne 1.1.2017 Vaňorková Věra ředitelka MŠ