26. 8. 2020

Školní vzdělávací program

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15

Sídlo: Elišky Krásnohorské 15, Brno, 618 00, tel.: 548 532 829

IČO: 643 27 396

Ředitelka: Věra Vaňorková

Zřizovatel: městská část Brno – Černovice, Bolzanova 1, 618 00

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 2019 – 2021

z tříletého cyklu: Krůček po krůčku k poznání

Motto:

„Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka „

— J. A. Komenský


Zpracováno:2013/2016

Aktualizace: 2016/2019

Poslední aktualizace: 8/2019

Platnost dokumentu do: 8/2021

Číslo jednací:116/2019

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE ŠKOLY – je zaměřena na výchovu předškolního dítěte k všestrannému rozvoji osobnosti zejména po stránce prosociální, ekologické, zdravého způsobu života formou „zručné ruce“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ

vychází z analýz podmínek MŠ, je zpracován týmem pracovníků školy, byl projednán na pedagogické dne 26. 8. 2016 a provozní poradě konané dne 30.8.2016, aktualizován na poradě 31.8.2017 a na poradě 29.8.2019

Jeho účinnost je plánovaná na období 3 let od 1.9. 2019 – 31. 8. 2021 s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Hlavním prostředkem vzdělání je hra a prožitkové učení.

Podmínkou uskutečňování koncepce je spolupráce všech zúčastněných – dětí, rodičů, pedagogického a provozního personálu, zřizovatele a dalších odborných partnerů.

 1. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ DO KRITÉRIÍ PRO VYTVÁŘENÍ PODTÉMAT

 ( 3roky)

INTEGROVANÉ BLOKY PRO ŠKOLNÍ ROKY 2019/2021

Charakteristika vzdělávacího programu

Má-li v dítěti přežít jeho vrozená schopnost žasnout, potřebuje společnost nejméně jednoho dospělého, s kterým se může dělit o svoje objevování radosti a vzrušení a tajemství světa, v němž žijeme.

(Neznámý autor)

     Vzdělávací obsah s názvem Krůček po krůčku k poznání je rozdělen do tří integrovaných celků zahrnujících v sobě všech pět vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě a v jehož souladu s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi je vzdělávací program naší školy zpracován. Nastíněná vzdělávací nabídka školního vzdělávacího programu je zpracována s ohledem na charakteristiku (potřeby, zkušenosti a možnosti) dané třídy a konkretizována ve třídním vzdělávacím plánu.

     Hlavním cílem našeho programu je poskytnout dítěti možnost harmonického rozvinutí se s ohledem na jeho potřeby a možnosti a dopřát mu, aby se v mateřské škole cítilo po stránce fyzické, psychické i sociální v pohodě, neboť osobnost dítěte je tvořena propojením těchto tří částí. Společnými silami kolektivu mateřské školy, spoluprací s rodiči a analýzou individuálních potřeb usilujeme o dosažení rámcových cílů předškolního vzdělávání tak, aby se z dítěte stal jedinec schopný samostatného rozhodování a uvažování, s chutí do poznávání nového či učení se novému (a to jak záměrně tak bezděčně), s osvojenými hodnotami vycházejícími z principů demokratické společnosti.

Uvědomujeme si, že pedagog působí především svým příkladem, a proto je k rozvoji všech typů inteligence podle Gardnera využíváno nejen připravených a plánovaných vzdělávacích činností, ale také situačního a sociálního učení. Dalšími prostředky, jichž využíváme k naplnění výše zmíněného cíle a uvádí je RVP PV, jsou prožitkové a kooperativní učení a především pak poskytnutí dostatku prostoru i času pro volnou hru dětí.

Vzdělávací obsah

Hlavní téma KRŮČEK PO KRŮČKU K POZNÁNÍ je rozděleno do tří integrovaných celků.

 1. celek: CESTA K SRDÍČKU

     Celek se zaměřuje na nalezení cesty k sobě samému, k poznání sebe sama, ke schopnosti projevovat se autenticky, uvědomit si svá i práva druhých, přijmout odpovědnost za své činy, ale také být a žít jako součást společenství (kulturního i přírodního), být si vědom potřebnosti akceptace a spolupodílení se na vytváření i dodržování dohodnutých pravidel a v neposlední řadě se celek snaží usnadnit adaptaci dítěte na nové prostředí sociální i vzdělávací.

Vzdělávací záměr:

Umět se orientovat ve vztazích, ale i v prostředí, kde dítě žije

OKRUHY DÍLČÍCH CÍLŮ, které mohou přispět k rozvoji kompetencí

 • uznávat práva druhých a umět prosadit svoje práva
 • komunikovat bez zábran, ale být ostražitý k cizím lidem a nevhodným projevům ( násilí, obtěžování…)
 • spolupracovat a spolupodílet se na společných rozhodnutí a pravidel soužití mezi vrstevníky, dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 • umět přiměřeně komunikovat s dospělým i dítětem (navazovat dětská přátelství)
 • odhadovat své síly, hodnotit své pokroky, ocenit výkon druhého
 • řešit samostatně problémy na které stačí, využívat možnosti samostatného rozhodování, nést si za svá rozhodnutí odpovědnost

KOMPETENCE

k učení

 • dítě má elementární poznatky o světě lidí, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá odpovědi
 • aktivně si všímá, co se kolem děje

k řešení problému:

 • dítě řeší problémy, na které stačí, známé opakující se situace řeší samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého

komunikativní kompetence:

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

sociální a personální kompetence

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidskými vztahů, které nachází ve svém okolí
 • uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky

činnostní a občanské kompetence

 • uvědomuje si svá práva a práva druhých, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
 • spoluvytváří pravidla společného soužití

zásahy do vzdělávacích oblastí:

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a jeho společnost

Dítě  a jeho psychika

Dítě a svět

OKRUHY ČINNOSTÍ

 • práce s fotografií, rozvíjení tvořivých her, četby příběhů, výlety do okolí, společná setkání s rodiči, komunikativní kruh, dramatické hry, seznamování s jinou kulturou a další

Záměrem je přivést dítě k tomu, aby…

◦ Odhadovalo své síly, hodnotilo své pokroky, ale také aby bylo schopné ocenit výkon

  druhého a vážit si jeho úsilí a práce.

◦ Využívalo možnosti samostatného rozhodování o svých činnostech a chápalo, že za svá

   rozhodnutí nese odpovědnost.

◦ Řešilo samostatně problémy, na které stačí, náročnější pak s oporou dospělého.

◦ Ovládalo řeč, hovořilo ve vhodně zformulovaných větách, rozumělo slyšenému.

◦ Se nebálo a umělo vyjádřit svůj názor i své myšlenku, otázky, odpovědi, prožitky, pocity a

  nálady.

◦ Se domlouvalo gesty i slovy a průběžně rozšiřovalo svoji slovní zásobu a užívalo ji

  k dokonalejší komunikaci s okolím.

◦ S dospělými i dětmi komunikovalo bez větších zábran, vedlo smysluplný dialog, chápalo

  výhodu komunikativnosti a aktivního přístupu před pasivitou, nevšímavostí a lhostejností.

◦ Se vyznačovalo schopností podřídit se, ale také prosadit, s ostatními se domluvilo a uzavřelo

   kompromis.

◦ Rozpoznalo nevhodné chování a bylo schopné na ně reagovat (pomoci slabšímu, projevit

  citlivost, toleranci a ohleduplnost, odmítnout nevhodné chování či nepříjemnou

  komunikaci, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování).

◦ Se zajímalo o druhé a chápalo, že lidé jsou různí, ale že mají stejnou hodnotu i stejná práva.

◦ Napodobovalo vzory prosociálního chování ve svém okolí.

◦ Mělo představu o základních lidských hodnotách a normách, snažilo se podle nic chovat,

  aby mělo položené základy návyků společenského chování.

◦ Se spolupodílelo na společných rozhodnutích a pravidlech soužití mezi vrstevníky, aby

  dodržovalo dohodnutá a pochopená pravidla.

 1. celek: CESTA KE ZDRAVÍ

     Záměrem celku je dítě nejen seznámit se zdravým životním stylem a osvojit si návyky, jež se zdravým životním stylem souvisí, ale také poznat blíže lidské tělo, pojmenovat jeho části, jejich funkce a položit základy sexuální výchovy v předškolním věku.

Vzdělávací záměr:

Poskytovat dětem prostor pro pochopení významu „ zdravého životního stylu“ pro celý lidský život

OKRUHY DÍLČÍCH CÍLŮ, které mohou přispět k rozvoji kompetencí

 • získávat základní dovednosti při péči o své zdraví
 • získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích
 • vést děti k poznání co naše zdraví bezprostředně ohrožuje
 • pochopit ochranu zdraví v širších souvislostech, odhadovat rizika svých nápadů
 • chovat se ohleduplně ke svému zdraví
 • chápat, že zájem, činorodost, pracovitost jsou přínosem a nevšímavost, pohodlnost má nepříznivé důsledky
 • umožnit dětem získat společné radostné prožitky při péči o okolní životní prostředí

Kompetence

K učení:

 • dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky, oceňovat výkony druhých
 • chce porozumět věcem jevům a dějům kolem sebe

k řešení problémů:

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli
 • uvědomuje si, že svou aktivitou může situaci ovlivnit

sociální a personální kompetence:

 • při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně, umí odmítnout nevhodné chování a komunikaci, která je mu nepříjemná
 • je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnosti

činnostní a občanské kompetence:

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

OKRUHY ČINNOSTÍ

 • exkurze, práce a metodickými a pracovními listy, péče o zdravé tělo ( dentální hygiena, cvičení a pohyb, pobyt venku)
 • rozvíjení tvořivých her, práce s encyklopediemi, práce s pomůckou – lidské tělo
 • radostná setkání, hry pro rozvoj vztahů a komunikace

zásahy do oblastí:

Dítě a jeho psychika

Dítě a svět

Dítě a jeho tělo

Dítě a společnost

Dítě a ten druhý

Záměrem je přivést dítě k tomu, aby…

◦ Bylo otevřené aktuálnímu dění.

◦ Chápalo, že zájem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že nevšímavost,

  pohodlnost a nízká aktivita má své nepříznivé důsledky.

◦ Získanou zkušenost uplatňovalo v praktických situacích a dalším učení.

◦ Rozlišovalo řešení vedoucí k cíli od těch, jež k němu nevedou, a dokázalo mezi nimi volit.

◦ Dovedlo postupovat podle pokynů a instrukcí, aby bylo schopné dobrat se k výsledkům.

◦ Odhadovalo rizika svých nápadů.

◦ Si uvědomilo, že není jedno, v jakém prostředí žije, že se na něm svým chováním podílí a

   může je tedy ovlivnit.

◦ Dbalo na osobní zdraví a bezpečí své i druhých.

◦ Se chovalo odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí, a to přírodní i

   společenské.

 1. celek: CESTA K ZÁHADÁM

     Celek přináší dětem možnost blíže poznat okolní svět z rozmanitých pohledů, učí děti

rozvíjet smysl a vztah k živé a neživé přírody, chápat souvislosti a pozorovat změny s nimi spojenými a také podává dítěti pomocnou ruku při řešení problémů, se kterými se běžně setkává, podporuje jeho zvídavost, objevnost i komunikativnost.

Vzdělávací záměr:

Učit děti dívat se kolem sebe a vnímat všemi smysly

OKRUHY DÍLČÍCH CÍLŮ, které mohou přispět k rozvoji kompetencí

 • uvědomovat si proměny přírody
 • využívat přírodu pro obohacení našeho života
 • pochopit důležitost „ zdravé“ přírody pro náš život
 • využívat informativní a komunikativní prostředky
 • při řešení problému postupovat cestou pokusu a omylu
 • využívat fantazii a představivost
 • hledat různé varianty řešení problémů

KOMPETENCE

K učení:

 • dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje,
 • všímá si souvislosti, experimentuje a užívá jednoduchých pojmů

k řešení problémů

 • dítě problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestu pokusu a omylu
 • zkouší, experimentuje, hledá možnosti a varianty

komunikativní kompetence:

 • dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky( výtvarnými, hudebními, dramatickými)

sociální a personální kompetence:

 • dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech
 • umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

činnostní a občanské kompetence:

 • dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem
 • dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

zásahy do oblastí:

Dítě a jeho psychika

Dítě a svět

Dítě a jeho tělo

Dítě a společnost

Dítě a ten druhý

OKRUHY ČINNOSTÍ

 • výlety do přírody, pozorování přírody na vycházkách
 • hry na rozvoj smyslů
 • seznamování s příběhy, práce s encyklopedií
 • pokusy a čarování
 • seznamování se přírodou živou i neživou
 • tradice a jejich dodržování
 • využití počítačových programů
 • využití přírodnin pro práci, pěstitelské činnosti

Záměrem je přivést dítě k tomu, aby…

◦  Mělo elementární poznatky o světě, který ho obklopuje (svět lidí, kultury, přírody a

   techniky).

◦ Se orientovalo v rozmanitostech a proměnách tohoto světa a také v řádu a dění v prostředí,

   v němž žije.

◦ Dovedlo využít informativní a komunikativní prostředky, s nimiž se běžně setkává (knížky,

  encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon, interaktivní tabule).

◦ Vědělo, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky.

◦ Si kladlo otázky a hledalo na ně odpovědi.

◦ Poznalo, že se mnohému může naučit a aby se radovalo z toho, co samo zvládlo a dokázalo.

◦ Se spontánně i vědomě s chutí učilo, objevovalo, pozorovalo, zkoumalo, experimentovalo a

  všímalo si souvislostí.

◦ Při řešení problémů postupovalo cestou pokusu a omylu, užívalo dosavadních zkušeností,

   fantazii a představivost, ale také logických, matematických a empirických postupů, a aby

   hledalo různé varianty a možnosti řešení.

◦ Pochopilo, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli

◦ Se nebálo chybovat.

ŠVP vychází z časově nezávazných témat. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.ŠVP se stále vyvíjí a souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků i se změnami podmínek, za kterých se uskutečňuje.

Programy v odpoledních činnostech dle zájmu dětí

Logopedický program:

Cílem našeho snažení je pomoci dětem s opožděným vývojem a vadami řeči a zlepšit jejich řečové dovednosti před vstupem do ZŠ. Po provedení depistáži za účelem zjištění vad a po dohodě s pravidelně docházející logopedkou je určen postup.Spolupráce s logocentrem Vsetínská dle zájmu rodičů

Výtvarný – keramický program

Cíl: cílevědomě vytvářet, pěstovat a prohlubovat u dětí cit pro krásu a harmonii. Vést děti k pochopení estetických vztahů, osvojování výtvarných zkušeností a dovednostem.(Prezentace MŠ na veřejnosti – výzdoba prostorů na MMB OŠMT)

Sportovní dopoledne

Cíl: předávání zkušeností ve sportovním soutěžení – olympiáda v hodu, skoku, běhu, prezentace MŠ na veřejnosti, rozvíjení pohybových dovedností a charakterových schopností

Školička před školou

Cílem je připravit děti za přítomnosti rodičů pro snadný vstup do základní školy formou pestrých činností ze všech oblastí rozvoje dítěte.

Dramatika – vystoupení dětí „pro seniory“ – prezentace MŠ na veřejnosti