26. 8. 2020

ProjektyProjekt MAP II

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Nově je v projektu podle podmínek výzvy OP VVV podpořena spolupráce základních a mateřských škol se základními uměleckými školami, která dosud probíhala izolovaně, nejčastěji na základě blízkosti škol v jedné lokalitě. V průběhu projektu bude také podpořen rozvoj spolupráce mezi ZUŠ různých zřizovatelů na území města.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Na školách v rámci projektu probíhají konkrétní aktivity na podporu rozvoje výše uvedených oblastí, např. projektové dny, kroužky, společné aktivity se subjekty podporujícími vzdělávání – knihovny, aj.

Pedagogičtí pracovníci zapojených škol v projektu mohou využívat praktické workshopy v podporovaných oblastech, po celou dobu realizace projektu probíhá sdílení zkušeností mezi školami a vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce s cílem výměny zkušeností a profesního rozvoje pedagogů.

Realizace projektu MAP je významná také z hlediska plánovaných investic ve školách, kdy zřizovatelé mohou získat finanční prostředky z evropských fondů pouze na investiční projekty, které jsou zařazeny v dokumentu MAP.

Projekt podporuje pokračování vytvořených partnerství v minulém projektu, další rozvoj spolupráce mezi školami a aktéry ve vzdělávání a konkrétní aktivity pro školy. Součástí projektu je také množství informačních aktivit ke vzdělávání pro rodiče a širokou veřejnost.

Řídící výbor

Pracovní skupiny

Dokumenty


Bližší informace zde.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně.


Svět nekončí za vrátky…

Naše MŠ se zapojila do projektu: „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Děti bude po celý rok provázet pět zvířátek, která se budou snažit zpříjemnit cvičení. Každé dítě bude mít svůj cvičební deník, do kterého budou děti dostávat, za každý splněný úkol samolepky. Na konci školního roku bude na každého čekat odměna za vytrvalost a snahu se něco nového naučit. Držíme dětem pěsti, aby se jim dobře cvičilo a plnily úkoly s radostí.


Naše mateřská škola se zapojila do projektu: Celé Česko čte dětem.

Projekt Celé Česko čte dětem je originální a přínosný v tom, že oslovuje všechny generace. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich osobnosti. Předčítání rozvíjí paměť, představivost, učí myšlení.