26. 8. 2020

Informace

Nabídka pracovní pozice

Od 1. 2. 2022 přijmeme kvalifikovaného pedagoga na zkrácený úvazek.

V případě zájmu zašlete životopis na email školy.


Informace pro rodiče


Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte

Respektovat a být respektován

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je láska a respekt k dětem.
Rozvíjí sociální a komunikační dovednosti nasloucháním, hledání společného řešení bez autoritativního vystupování, metodu kooperace – předáváním zkušeností.
Nezbytností je vymezování hranic ve výchově společně s dětmi. Děti kromě lásky potřebují i uznání, zvláště od dospělých, kteří jsou pro ně důležití……


SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace stanoví v souladu s
§5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve spojení s §17 InfZ a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 1. Náklady na tisk nebo pořízení kopie:
  • Černobílá jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 1,50 Kč
  • Černobílá oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 3,00 Kč
  • Černobílá jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 3,00 Kč
  • Černobílá oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 – 6,00Kč        

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo v barevném provedení bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo výtisku u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí. V případě požadavku předání informací jinou formo (datový nosič) bude cena za přenosové medium účtována dle skutečných nákladů. Přenos na dodaném datovém nosiči není přípustný.

 1. Náklady na odeslání informací – poštovní zásilka:
  • Balné 10kč za každou zásilku + částka za přepravní obal
  • Náklady na poštovní služby, budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. V případě osobního odběru požadovaných informací, nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.
 2. Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
  • V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 320 Kč. V případě započaté hodiny bude částka poměrně krácena, kdy minimální časový úsek pro zpoplatnění je 15 minut. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 1. Ostatní ustanovení
  • Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč u první žádosti žadatele, nebude úhrada požadována.
   • Žadatel může úhradu provést převodem (bankovní účet 6876670217/0100 vedeném u Komerční banky a.s., variabilní symbol 15648 a to vždy před poskytnutím informace na základě oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace a tam uvedených údajů k platbě.
   • Tento sazebník nabývá účinnosti od 1.11.2018
   • Dne 31.10.2018 schváleno Radou MČ Brno – Černovice